1. Inschrijving
De inschrijving is strikt persoonlijk en geschiedt door het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend terug te zenden naar Danscentrum Veenstra.

2. Bevestiging van inschrijving
Elke cursist(e) ontvangt na inschrijving een bevestiging met gegevens met betrekking tot de aanvang van de cursus en betaling van het lesgeld.

3. Aantal inschrijvingen
Danscentrum Veenstra behoudt zich het recht voor, indien het aantal inschrijvingen voor een cursus daartoe aanleiding geeft, afwijkend over uw inschrijving te beslissen.

4. Cursusregels
Iedere cursist(e) dient zich te onderwerpen aan alle besluiten en maatregelen die Danscentrum Veenstra in het algemeen heeft genomen. Indien een cursist(e) zich tijdens de les misdraagt, kan hem of haar door de docent verdere deelneming aan de les en de volgende lessen worden geweigerd.

5. Cursusgeld
De cursist(e) verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het gehele cursusgeld, ongeacht al of niet, geheel of gedeeltelijk, de lessen worden gevolgd.

6. Verzuim
Verzuim van een of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van cursusgelden.

7. Te innen kosten
Alle door Danscentrum Veenstra te maken kosten voor inning van achterstallige cursusgelden, geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de cursist(e).

8. Tijdsduur cursusovereenkomst
De cursusovereenkomst gaat in vanaf de dag dat de bevestiging door Danscentrum Veenstra aan u is verstuurd. Vanaf die dag ontstaat de verplichting van de cursist(e) tot betaling van het gehele cursusgeld, met in achtneming van het gestelde in de annuleringsregeling (zie bepaling 9, voortijdige beëindiging van een cursus). De cursusovereenkomst eindigt op het moment dat de cursus waarvoor men zich ingeschreven heeft, in het normale geval beëindigd kan zijn.

9. Voortijdige beëindiging van een cursus
Een opzegging kan alleen en uitsluitend per aangetekende brief geschieden, waarbij rekening gehouden dient te worden met het volgende: annulering van een cursusovereenkomst kan tot een maand voor aanvang van de betreffende cursus kosteloos geschieden.

10. Geschillen
Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze cursusbepalingen van toepassing zijn of de betreffende cursusbepalingen en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslist door de volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijk Rechter.

11. Rechten en verplichtingen
De wederzijdse rechten en verplichtingen uit de overeenkomst eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden.

12. Overige bepalingen
Alle gegevens die op de website, in brochure(s) en bijlagen hiervan staan vermeld, worden geacht tot deze algemene inschrijf- en betalingsvoorwaarden te behoren.